DLACZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI PRZEDSZKOLNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? CZY MA TO SENS?

WPŁYW NA OGÓLNY ROZWÓJ:
⦁ nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka
⦁ dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość społeczną i kulturową
⦁ dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć
⦁ nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często trudne do osiągnięcia)


ROZWÓJ JĘZYKOWY:
⦁ młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, (czyli dźwięków) nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją naturalną angielską wymowę i intonację, co z kolei wpływa bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu
⦁ dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych
⦁ im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku
⦁ plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego


KORZYŚCI KOMUNIKACYJNE:

⦁ dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna
⦁ naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym
⦁ młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć
⦁ dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe (oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.


RZECZYWISTOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO:

⦁ biorąc pod uwagę ograniczony czas, jaki można poświęcić na naukę języka obcego (zwykle nie więcej niż dwa razy w tygodniu), im szybciej dziecko ją rozpocznie, tym więcej czasu przeznaczy na opanowanie tego języka, co z kolei prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania
⦁ ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej nauce
⦁ dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą jeszcze martwić się systemem edukacyjnym i tym, że język obcy jest także przedmiotem w szkole, gdzie czasami ważniejsze są oceny od umiejętności. Dzięki temu można stawiać dzieciom cele ściśle komunikacyjne i pozwolić im uczyć się w bardziej spontaniczny i naturalny sposób.


JAK WYGLĄDA / NA CZYM POLEGA KURS TEDDY EDDIE? 


Realizacja każdej z Ksiąg TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań po 35 lub 45 minut. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Wyjątkiem jest tutaj poziom Teddy Eddie MINI przewidziany dla dzieci 2-letnich.
LEKTORZY prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody, przeszkolonym przez Licencjodawcę.
Bardzo ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:
lekcje otwarte
maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu (opcjonalnie informacje na e-dzienniku)
⦁ regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci, udzielane po zajęciach
pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr)

 

CZY MOŻNA / TRZEBA UCZYĆ SIĘ Z DZIECKIEM W DOMU? W JAKI SPOSÓB MOŻNA TO ROBIĆ?


Dzieci uzyskują lepsze rezultaty, jeżeli mają kontakt z językiem również w domu. W skład zestawu ucznia wchodzą płyty z nagraniami, z których dziecko powinno regularnie korzystać w domu. Efekty daje nawet samo bierne słuchanie płyty kilka razy w tygodniu. Dziecko w tym czasie może bawić się lub zajmować innymi czynnościami (na przykład rysować). 


Zalecana i ważna dla dzieci jest też pomoc w zapamiętywaniu „tajnych słówek" (secret words). Na każdej lekcji lektor podaje dzieciom specjalne słowo (które przekaże także rodzicom), od którego będzie zaczynać się kolejna lekcja. Przed zajęciami powinno się przypomnieć dziecku jakie było ostatnie tajne słowo. Kolejne tajne słowa znajdują się również w mini-zestawie z obrazkami (SECRET BOOKLET) lub na naklejce, którą dziecko otrzymało na lekcji, w książce ucznia (w dolnym rogu strony) oraz na platformie dostępnej online, gdzie w razie wątpliwości można sprawdzić ich wymowę.


Komponenty metody TEDDY EDDIE stwarzają wiele innych dodatkowych możliwości pracy z dzieckiem w domu. W Poradniku dla Rodziców znajdują się wszystkie teksty z kursu (historyjki, piosenki, wierszyki) oraz słownictwo z każdego rozdziału wraz z polskim tłumaczeniem. Jeżeli rodzic ma ochotę, może skorzystać z licznych pomysłów na użycie podręcznika, płyt oraz mini-zestawu z obrazkami do zabaw z dzieckiem. Wiemy z doświadczenia, że każdy przejaw zaangażowania rodzica w naukę dziecka ma ogromny pozytywny wpływ na wyniki nauczania. Nasi lektorzy chętnie pomogą w tym procesie, udzielą wsparcia i odpowiednich sugestii.

Od 2016 roku cały materiał Teddy Eddie dostępny jest też na Placu Zabaw, czyli na platformie edukacyjnej, dostępnej online, a wkrótce również w formie aplikacji mobilnej. Dzieci mogą grać na komputerach, tabletach, a nawet komórkach. Wszystkie gry są prawdziwie edukacyjne, pomagają dziecku jeszcze bardziej osłuchać się z naturalnym materiałem językowym poznawanym na zajęciach.


JAK ZAOBSERWUJĘ POSTĘPY DZIECKA? 


Pierwszym naszym celem jest zadowolenie dziecka - żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem. 


Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i czasami dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka czy demonstrowanie nabytych umiejętności znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymianie informacji i współpracy.


W Poradniku dla Rodziców rozpisany jest materiał nauczania - tam znajdą Państwo informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu. 


Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, ilości lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru. 


Pod koniec semestru otrzymają Państwo szczegółowy RAPORT O POSTĘPACH DZIECKA. Raport wypełnia lektor, biorąc pod uwagę:
⦁ stopień opanowania słownictwa
⦁ stopień zgłębienia przerabianych tekstów
⦁ umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania,
⦁ udział w grach i zabawach.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY METODYCZNE TEDDY EDDIE?


Metoda zbudowana została w oparciu o wybór technik zaczerpniętych z wielu różnorodnych metod nauczania. Wybór dyktowany był specyfiką nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.


OPARTY NA TEKSTACH (TEXT BASED)


Księgi zawierają bardzo dużą ilość tekstów w postaci opowiadań, wierszyków i piosenek, które stanowią źródło nauczanego słownictwa i zwrotów. Nauka języka nie polega bowiem na przyswojeniu zestawów pojedynczych słówek, ale również na poznaniu, rozumieniu i przyswojeniu kontekstów zdaniowych, w których dane słownictwo występuje.


NATURALNE PRZYSWAJANIE (NATURAL APPROACH)


Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego. Język angielski traktowany jest na zajęciach jako środek do komunikowania się, także w poleceniach i instrukcjach.


METODA AUDIOLINGWALNA (AUDIOLINGUAL METHOD) 


W naszej metodzie często odwołujemy się do technik wykorzystywanych w Metodzie Audiolingwalnej. Główne jej aspekty to wielokrotne powtarzanie i utrwalanie, wyjątkowy nacisk na rozumienie ze słuchu, zwrócenie uwagi na automatyzm wypowiedzi i reakcji językowych. 

OPARTY NA REAGOWANIU RUCHEM I CIAŁEM (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) 


Poprzez ruch i gesty wzmacniane są sygnały językowe co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu. Ponadto jest to forma zabawy, w którą dzieci chętnie się angażują, co również sprzyja uczeniu się. 


ZORIENTOWANY NA ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (LISTENING COMPREHENSION ORIENTED) 


Kładziemy wyjątkowy nacisk na rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu. Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym nauczy się rozumieć obcą mowę, przyniesie to wielkie korzyści na późniejszych etapach nauki języka obcego. Rozwijaniu tej właśnie umiejętności służy całe bogactwo nagrań zawartych w księgach Teddy Eddie.


METODA KOMUNIKATYWNA (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) 


Uczenie porozumiewania się w języku obcym jest bardzo ważne i ma miejsce na wszystkich zajęciach kursu. Przykładem jest zabawa w sklep, gdzie dzieci czynnie używają przyswojonych słów i zwrotów w celu „zakupienia" określonego przedmiotu. Metoda stwarza jak najwięcej okazji do użycia języka w sposób naturalny, instrumentalny i spontaniczny. Wszelkie przejawy używania języka obcego przez dzieci w taki właśnie sposób są celem metody Teddy Eddie.

PRÓBY I BŁĘDY (TRIAL AND ERROR)

 
Popełnianie błędów jest naturalne i potrzebne podczas uczenia się nowego języka. Na tym etapie nauki ważna jest skuteczność przekazu, nie jego strukturalna czy fonetyczna poprawność.